Hämeenlinnan Osuusmeijerin Eettiset ohjeet määrittelevät Hämeenlinnan Osuusmeijerin, parhaat käytännöt ja toimintatavat kaikille Hämeenlinnan Osuusmeijerin työntekijöille. Eettisissä ohjeissa linjataan, minkälaista käyttäytymistä henkilöstöltä edellytetään ja minkälaisia velvollisuuksia henkilöstöllä on Meijeriä, muita työntekijöitä, asiakkaita, palveluntarjoajia ja alihankkijoita kohtaan. 

Meijerin henkilöstön edellytetään käyttäytyvän kaiken aikaa tavalla, joka tukee Meijerin arvoja ja yritysetiikkaa. Eettiset ohjeet jaetaan uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä ja pidetään nähtävillä yrityksen intranetissä tai toimitiloissa.

Eettisten ohjeiden päätavoitteena on luoda asianmukainen mittapuu Meijerin työntekijöiden käyttäytymiselle sekä määritellä vähimmäisedellytykset, jotka henkilön on täytettävä voidakseen työskennellä Meijerissä Eettisten ohjeiden mukaisesti. Eettisissä ohjeissa ei ole lueteltu tyhjentävästi niitä ominaisuuksia, joita osaavalla ja vastuullisella työntekijällä Meijerissä edellytetään olevan.

Hämeenlinnan Osuusmeijerin hallinto ja johto ovat sitoutuneet edistämään sukupuolten tasa-arvoa, lisäämään tietoisuutta sekä puuttumaan havaittuihin ristiriitoihin. Kehitystä seurataan ja raportoidaan vuosittain johdolle sekä henkilöstölle.

Jokainen Meijerissä esimiesasemassa toimiva on velvollinen huolehtimaan Eettisten ohjeiden täytäntöönpanosta ja seurannasta.

YLEISET OHJEET MEIJERISSÄ

Sitoudumme tuottamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluja asiakkaillemme ja ymmärrämme vastuullisuutemme.

Toimimme yhdenmukaisesti yritysarvojemme kanssa ja noudatamme lakeja ja asetuksia sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä standardeja.

Taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu

Tavoitteenamme on pitää yllä kannattavaa liiketoimintaa sekä ottaa huomioon ympäristö ja yhteiskunta kaikessa toiminnassamme. Jokainen työntekijä on vastuussa tuottavuudesta ja tehokkuudesta omassa toiminnassaan toimiessaan Meijerin työntekijänä.

Ympäristön suojeleminen haitallisilta päästöiltä ja tuoteturvallisuuden parantaminen sekä kuluttajansuoja ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Edistämme ja tuemme henkilöstömme osaamisen kehittämistä paremman tuoteturvallisuuden ja puhtaamman ympäristön turvaamiseksi.

Sitoudumme laatimaan asianmukaiset taloudelliset asiakirjat, jotka täyttävät sovellettavan lainsäädännön vaatimukset, varmistaaksemme liiketoiminnan vilpittömyyden ja läpinäkyvyyden. 

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden yhdenvertaisuus

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja noudatamme lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia työntekijöiden oikeuksista ja työsuhteita koskien. Sitoudumme syrjimättömyyteen rekrytoinneissa ja kaikissa henkilöstötoimenpiteissä.

Sitoudumme luomaan turvallisen ja terveellisen työympäristön. Kaikkien työntekijöiden on kohdeltava muita työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja pidättäydyttävä kaikenlaisesta syrjinnästä tai toisten henkilöiden epäasiallisesta kohtelusta. 

Lait ja asetukset

Noudatamme kaikessa toiminnassamme sovellettavia lakeja ja asetuksia. Vaadimme, että kaikki työntekijämme – asemastaan riippumatta – noudattavat työssään sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Liiketoiminnan vilpittömyys ja intressiristiriidat

Me, kaikki työntekijämme mukaan lukien, emme ota tai tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja.
Yhteistyökumppaneilta ja tavarantoimittajilta emme ota vastaan henkilökohtaisia lahjoja, palveluita tai muita etuja. Tavanomaiset lahjat kuten muistaminen merkkipäivänä tai vieraanvaraisuus ovat sallittuja.

Työntekijämme eivät saa tavoitella minkäänlaista henkilökohtaista hyötyä asemansa nojalla tai niiden tietojen nojalla, jotka he ovat saaneet haltuunsa asemansa vuoksi Meijerissä. Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan riippumattomuutta kaikessa Meijeriin liittyvässä toiminnassa.

Asiakkaat

Tarjoamme puolueetonta ja tasapuolista palvelua kaikille asiakkaillemme. Noudatamme hyvää markkinointitapaa tuotteita ja palveluja markkinoidessamme.

Kilpailijat

Ylläpidämme asialliset suhteet kilpailijoihimme ja noudatamme sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä.

Palveluntarjoajat ja alihankkijat

Edellytämme, että palveluntarjoajamme ja alihankkijamme toimivat laadukkaasti ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia.

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT

Eettisten ohjeiden nojalla työntekijä on yllä mainitun lisäksi velvollinen:

käyttäytymään rehellisesti ja vilpittömästi ollessaan työsuhteessa Meijeriin;

  • toimimaan huolellisesti ja ahkerasti ollessaan työsuhteessa Meijerissä; 
  • kohtelemaan kaikkia kunnioittavasti ja kohteliaasti sekä pidättäytymään häirinnästä ja kaikenlaisesta epäasiallisesta kohtelusta;
  • noudattamaan asianmukaista luottamuksellisuutta kaiken salaisen tiedon osalta, joka liittyy Meijeriin;
  • tuomaan julki kaikki intressiristiriidat (todelliset tai ilmeiset) sekä ryhtymään kohtuullisiin toimiin näiden estämiseksi ollessaan työsuhteessa Meijerissä; 
  • olemaan antamatta omaa työsuhdettaan koskien väärää tai harhaanjohtavaa tietoa virallisissa yhteyksissä;
  • olemaan käyttämättä epäasianmukaisesti hyväkseen Meijerin sisäistä tietoa tai omia velvoitteitaan, asemaansa, oikeuksiaan tai toimivaltuuksiaan saadakseen aikaan hyötyä tai haittaa itselleen tai jollekulle toiselle;
  • käyttäytymään kaiken aikaa tavalla, joka tukee Meijerin arvoja, yritysetiikkaa sekä Meijerin rehellisiä toimintatapoja ja hyvää mainetta

Varmistaakseen Eettisten ohjeiden noudattamisen työnantaja voi ryhtyä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käytettävissä oleviin kurinpitotoimiin, jos Eettisiä ohjeita todetaan rikotun.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Hämeenlinnan Osuusmeijeri haluaa toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. Siksi olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa yrityksessä mahdollisesti havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Edellytämme koko organisaation ja kaikkien työntekijöidemme noudattavan työssään eettisiä periaatteita ja lainsäädäntöä. 

Ensisijaisesti kannustamme sinua ilmoittamaan väärinkäytösepäilyistä suoraan Hämeenlinnan Osuusmeijerin vastuuhenkilölle. Jos tämä ei ole mahdollista tai jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömästi, voit käyttää ilmoittamiseen luottamuksellista First Whistle -kanavaa

Alla olevan ”Tee ilmoitus” -linkin kautta pääsee Hämeenlinnan Osuusmeijerin Whistleblowing-ilmoituslomakkeelle, jossa voi ilmoittaa havainnoista ja epäilyistä. Havainnoista kerrotaan lomakkeella mahdollisimman tarkasti. Ilmoitukseen voi myös lisätä liitteitä, kuten kuvia.

Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa. Käsittely on kaikissa tapauksissa luottamuksellista. Palvelu on suojattu ja salattu. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjän voisi tunnistaa. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama. Ilmoittaja saa anonyymin käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla hän voi myöhemmin kirjautua palveluun ja kommunikoida ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Ilmoituksen voi tehdä kuka vain väärinkäytöstä epäilevä, esimerkiksi työntekijä tai Hämeenlinnan Osuusmeijerin sidosryhmään kuuluva, kuten yhteistyökumppani. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilystä rikkomuksesta, vaan nimetyt, riippumattomat henkilöt käynnistävät tapauksen selvityksen. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Haluamme toimia oikein

Hämeenlinnan Osuusmeijeri haluaa ylläpitää avointa toimintaympäristöä ja korkeaa liiketoimintaetiikkaa. Työntekijämme ja ulkoiset sidosryhmämme ovat tärkeä lähde mahdollisten korjaamista vaativien väärinkäytösten tai epäasiallisen toiminnan tunnistamiseksi.

Tutkintojen lukumäärä ja luokittelu raportoidaan vuosittain Hämeenlinnan Osuusmeijerin johtoryhmälle sekä hallitukselle.

Huomaathan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä, kuten epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta ilmoittamiseen. Sitä ei tule käyttää asiakaspalautteen antamiseen tai palvelusta/tuotteesta reklamointiin.

Ilmoituskanava pakollinen kaikille 50 henkeä tai enemmän työllistäville organisaatioille

Syksyllä 2019 vahvistettu EU-direktiivi velvoittaa kaikkia yli 50 henkeä työllistäviä organisaatioita järjestämään sekä henkilöstölle että useille ulkoisille sidosryhmille  whistleblowing- eli ilmoituskanavan.
Lue lisää »

Tee ilmoitus »