Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta ja YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Vastuullisuusohjelman eettiset toimintaohjeet koskevat kaikkia työntekijöitämme. Hämeenlinnan Osuusmeijeri on määrittänyt perustehtävän, toiminta-ajatuksen, vision, yrityksen arvot, omistajastrategian, toimintastrategian, henkilöstöstrategian, viestintästrategina ja koulutusstrategian. Tämän lisäksi Hämeenlinnan Osuusmeijerillä on elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöperiaatteet.

Liiketoimintaperiaatteet

Hämeenlinnan Osuusmeijeri on sitoutunut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Emme hyväksy petoksia, lahjontaa tai korruptiota. Varmistamme, etteivät meille luovutetut luottamukselliset tiedot joudu vääriin käsiin. Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. 

Operatiiviset toimintaperiaatteet

Toimimme tehokkaasti voidaksemme luoda lisäarvoa omistajillemme. Helpotamme omistajiemme osallistumista tärkeisiin päätöksiin. Tarjoamme tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ehdot osuuskuntaan liittymiselle ja siitä eroamiselle. Osuuskunnan säännöt ja ohjeistukset ovat helposti jäsenten saatavilla, ja yhteydenpito osuuskunnan hallinnon jäseniin ja avaintyöntekijöihin on tehty helpoksi.

Markkinakäyttäytyminen

Teemme yhteistyötä asiakkaittemme kanssa ja tarjoamme heille tuotteita kestävällä tavalla sekä riittävää ja asianmukaista tietoa yrityksestämme ja tuotteistamme. Käymme olennaisten sidosryhmien kanssa vuoropuhelua, jossa varmistamme, että eri näkemykset tulevat kuulluksi. Solmimme sopimuksia ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat toiminta-alueensa lainsäädäntöä. Odotamme myös, että toimittajamme tukevat ja kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Hankinnat ja toimittajasuhteet

Odotamme, että tavarantoimittajamme noudattavat Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta. Lisäksi heidän on täytettävä laatua ja elintarviketurvallisuutta koskevat odotuksemme. Valitsemme tavarantoimittajat ammattimaisesti, järjestelmällisesti ja reilusti. Pyrimme hankkimaan maa- ja metsätalouden tuotteet kestävästi ja vastuullisesti.

Elintarviketurvallisuus

Olemme sitoutuneet elintarviketurvallisuuden ja tuotteiden yhtenäisen laadun varmistamiseen ja hallitsemiseen. Varmistamme säännöllisen testauksen avulla, että tuotteemme täyttävät kaikki olennaiset laatuvaatimukset. Tuotantolaitos on sertifioitu kansainvälisesti tunnustetun elintarviketurvallisuuden standardin mukaisesti.

Tuotteemme täyttävät lainsäädännön, asiakkaiden ja meidän itsemme asettamat vaatimukset. Seuraamme lainsäädännön, riskien, tutkimuksen ja elintarvikestandardien kehittymistä ja varmistamme, että meillä on elintarviketurvallisuudesta tarvittavat tiedot ja taidot.

Ympäristö ja ilmasto

Huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotteidemme kielteisiä ympäristövaikutuksia elinkaarinäkökulman mukaisesti. Seuraamme edistystämme ja raportoimme ja viestimme tuloksista sekä sisäisesti että ulkoisesti. Säästämme vettä ja energiaa sekä vähennämme materiaalien kulutusta seuraamalla ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti. Vähennämme jätteiden syntymistä toiminnassamme maksimoimalla tuotantovirtojemme materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja talteenoton. Tuotantolaitos on sertifioitu kansainvälisesti tunnustetun ympäristöstandardin mukaisesti.

Maidontuotanto

Teemme tiivistä yhteistyötä omistajiemme kanssa ja tuemme tuotantomenetelmiä, jotka varmistavat kestävän maatalouden. Kannustamme ja tuemme omistajiamme heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä. Kannustamme kaikkia omistajiamme suojelemaan ympäristöä, minimoimaan kielteiset vaikutukset sekä ylläpitämään myönteiset vaikutukset ja kehittämään niitä edelleen. Varmistamme, että kaikki omistajamme noudattavat laadunvarmistusohjelmaamme. 

Maidontuottajamme saavat maidon sisällön, laadun ja markkina-arvon perusteella kilpailukykyisen korvauksen meille toimittamastaan raakamaidosta.

Henkilöstö

Olemme sitoutuneet tapaturmien, vammojen ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn. Varmistamme, että työntekijämme saavat nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista. Tarjoamme työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet ja tuemme heidän ammatillista kehitystään. Tarjoamme työpaikan, jossa työntekijöiden välillä vallitsee kunnioitus ja luottamus ja jossa häirintään puututaan. Odotamme, että kaikki työntekijät kohtelevat toisiaan avoimesti ja kunnioittavasti. Tarjoamme oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkan. Varmistamme tasavertaiset mahdollisuudet hakijoille ja työntekijöille kaikissa rekrytoinnin ja työsuhteen vaiheissa. Työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen, ikään, vammaan tai siviilisäätyyn. 

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja tuemme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Odotamme, että myös liikekumppanimme toimivat samoin. Kunnioitamme työntekijöiden järjestäytymisvapautta, oikeutta liittyä valitsemaansa ammattiliittoon ja hoitaa näin työehtosopimusneuvotteluja. Tarjoamme sopivat olosuhteet ja ratkaisut vuoropuheluun ja yhteistyöhön työntekijöidemme ja heidän edustajiensa kanssa, ja varmistamme ihmisten ja liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, emmekä hyväksy pakkotyötä.

Yhteiskunta- ja yhteisösuhteet

Teemme vastuullista ja kunnioittavaa yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Kehitämme pitkäaikaisia suhteita paikallisten yhteisöjen sidosryhmien kanssa sekä liiketoimintamme tukemiseksi että vastuullisuuden vuoksi.

Osallistumme paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Haluamme rakentaa vahvoja kumppanuuksia liiketoimintamme kannalta olennaisille alueille.

Lue lisää Hämeenlinnan Osuusmeijerin elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ympäristöperiaatteista » sekä eettisistä toimintaperiaatteista »