YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) sisältävät 17 eri osa-aluetta, joiden on katsottu edistävän kestävää kehitystä. Tavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Suomen YK-liiton sivustolta (https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys).

Meijerin toiminnassa tehdään erityisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamista edistäviä toimia:

2 – Ei nälkää

Meijeri toimii huoltovarmuuslaitoksena. Elintarvikehuollon tavoitteena on varmistaa elintarvikealan jatkuvuudenhallinta.

Ruokahävikin minimoimiseksi hyödynnetään maitotuotteiden valmistuksen sivuvirtana syntyviä jakeita. Käyttökelpoisia tuotteita lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Meijerillä kestävä maatalous on huomioitu tuotantoketjun eri vaiheissa lähtien alku-tuotannosta tiloilta ja päätyen tuotteiden kuljetukseen. Kestävää maataloutta tuetaan Kestävän kehityksen kannustinmallilla

3 – Terveyttä ja hyvinvointia

Meijerituotteiden tuotanto on sertifioitu kansainvälisen IFS Food -standardin mukaiseksi. Sertifioinnilla varmistutaan tuotteiden täyttävän olennaiset laatu- ja elintarviketurvallisuusvaatimukset.

Maidontuottajat ovat sitoutuneet Arla Suomi -yhteistyöryhmän Laatuohjelmaan, jonka kulmakivinä ovat maidon koostumus, elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi ja ympäristön huomiointi.

Meijerissä työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys huomioidaan monin tavoin. Hyvinvointia ylläpidetään mm. laajojen työterveyspalveluiden kautta, joiden tarkoituksena on ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ehkäistä työperäisiä sairastumisia.

Työturvallisuuden eteen tehdään runsaasti töitä ennaltaehkäisemällä tapaturmia ja vammoja. Työturvallisuusilmoituksista palkitaan ilmoittajia säännöllisesti, ja henkilöstö palkitaan tapaturmattomien päivien ylittäessä asetun tavoitteen.

6 – Puhdas vesi ja sanitaatio

Meijeri toimii yhtenä Vanajavesikeskuksen pääyhteistyökumppanina kaudella 2022–2025. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää Vanajaveden alueen ympäristön ja maiseman tilan parantamista, ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa.

Veden käytön optimoimiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Toimia käytön optimoimiseen ovat muun muassa kiertopesujen optimointi, sisältäen kemikaalit ja veden määrän sekä vesien kierrätys. Jäteveden puhtautta seurataan säännöllisesti ja kuormitusta pyritään vähentämään.

Kemikaalien käytön optimoinnilla pyritään vähentämään esimerkiksi laitteistojen pesussa käytettävien pesuaineiden määrää, kuitenkin niin, että pesutulos säilyy erinomaisena. Kemikaalien käytön vähentäminen pienentää myös jätevesiin siirtyvää kemikaalikuormaa. 

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Meijerissä noudatetaan Global Compact -periaatteita sekä YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Myös toimittajilta edellytetään sitoutumista Global Compact -periaatteisiin.

Meijerin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja työsaavutukset arvioidaan suoritusten perusteella kiinnittämättä huomiota sukupuoleen, etniseen, sosiaalisen tai kansalliseen taustaan, rotuun, väriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, ikään, vammaan, poliittiseen mielipiteeseen tai siviilisäätyyn. Iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai muusta riippumatta. Minkäänlaista syrjintää tai häirintää ei hyväksytä. Mahdollisia väärinkäytöksiä tai vastuutonta toimintaa varten käytössä on Whistleblowing-ilmoituskanava. 

Maidontuottajille maksettava korvaus maidosta on kilpailukykyinen Suomen maitomarkkinoilla.

12 – Vastuullista kuluttamista

Syntyvien jätteiden lajittelua ja kierrätysastetta kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on vähentää sekajätteen sekä poltettavan jätteen määrää. Pesukemikaalien valinnassa otetaan huomioon elintarviketurvallisuuden varmistamisen lisäksi myös pesukemikaalin ympäristövaikutukset.

Osa tuotteista täyttää ELVI-merkin vaatimukset. Eläinten hyvinvointiin kehitetty ELVI-merkki on riippumaton ja tutkimukseen perustuva pakkausmerkki ja on ensimmäinen riippumaton tuotantoeläinten hyvinvointimerkki Suomessa. Tavoitteena on lisätä ELVI-merkin vaatimukset täyttäviä tuotteita valikoimiin.

Meijerin tuottamat pakkaukset ovat täysin kierrätettävissä kartonki- ja muovikeräykseen. Pakkausten tuottajavastuun osalta meijeri on tehty sopimuksen tuottajayhteisön kanssa.

Meijeri lisää uusiutuvista energialähteistä saatavien käyttöhyödykkeiden käyttöä. Merkittävimpänä panostuksena meijeri on tehnyt hankintasopimuksen sähkökattilasta, jolla tuotetaan meijerin tarvitseman prosessihöyry. Muutos vähentää fossiilisten polttoaineiden käytön höyryn tuotannossa hyvin pieneksi ja samalla pienentää meijerin hiilijalanjälkeä merkittävästi. Meijeri on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025.

13 – Ilmastotekoja

Arla Suomi -yhteistyöryhmän kaikilla maitotiloilla on suoritettu hiilijalanjälkilaskenta. Yhteistyöryhmässä on tavoitteena pienentää tilojen keskimääräisiä maidontuotannon hiilipäästöjä 30 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Maidon keräily on yksi suurimmista hiilijalanjäljen aiheuttajista maidon tuotantoketjussa. Maidonkeräilyreittejä optimoidaan jatkuvasti, jotta kuljetuspäästöt ovat mahdollisimman pienet jalostettavalle maidolle.

Raakamaidon Kestävän kehityksen -kannustinmallissa maksetaan tuottajille kestävän kehityksen toimista ja kannustetaan erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Mallissa on 19 erilaista kestävään kehitykseen liittyvää toimenpidettä, jotka on jaoteltu päästöihin vaikuttaviin toimenpiteisiin, kestävään ruokintaan, biodiversiteettiin ja hiiliviljelyyn, lannan käsittelyyn, uusiutuvaan sähköön sekä osaamisen lisäämiseen.

15 – Maanpäällinen elämä

Meijerillä on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka takaa meijerin sitoutumisen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja toimintojen ympäristövaikutusten tunnistamiseen. Ympäristöjärjestelmä auttaa ajattelemaan ja toimimaan elinkaarinäkökulman mukaisesti sekä edistämään kestävää kehitystä.

Maidontuotannon Laatuohjelman yksi kulmakiviä ovat mm. eläinten hyvinvointi ja ympäristön huomiointi.

BirdLife yhteistyön merkki löytyy luomumaidoista. BirdLifen yhteistyön tavoitteena on auttaa pääskyjä pesimään maitotiloilla sekä kasvattaa tietoisuutta aiheen ympärillä. Pääskyset ovat luokiteltu vaarantuneiksi ja uhanalaisiksi Suomessa. Maitotilat tarjoavat pääskysille erinomaiset elinolosuhteet, ja pääskyjen pesintää voidaan helpottaa tiloilla monin tavoin.